Advocaat in Spanje voor alle juridische hulp

Arbeids- en sociale zekerheidsrecht

Steeds vaker komt het voor dat vanwege arbeidsomstandigheden grenzen overschreden worden, en u als nederlander voor een bepaalde opdracht in Spanje komt te werken, of dat u voor onbepaalde tijd in de Spaanse arbeidsmarkt aan de slag gaat. Wanneer u als zelfstandige of als werknemer een salaris ontvangt, dan wordt over dit salaris geld ingehouden ten gunste van de spaanse sociale zekerheid (Seguridad Social), en welke bovendien wordt aangewend voor de opbouw van een pensioen. U bent dan ook gerechtigd om de sociale diensten te ontvangen welke de Sociale Zekerheid instantie aanbiedt. Denk hierbij aan een werkeloosheid uitkering, uitkering op basis van de ziektewet, etc.

Nu is het arbeidsrecht continu aan vele veranderingen en wijzigingen onderhevig, welke voornamelijk af hangen van de politieke en economische ontwikkelingen. Vandaar dat de rechten en plichten van zowel werknemers als werkgevers op een snel tempo wijzigen, en het dus van belang is om als werknemer of werkgever op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen.

Het komt meer dan eens voor dat er conflicten ontstaan tussen werknemers en werkgevers welke betrekking hebben op de neergelegde arbeidscondities in de arbeidsovereenkomst en de daadwerkelijk uitgevoerde, overeengekomen salaris, en het aantal uren welke daadwerkelijk gewerkt worden. In geval de opgegeven arbeidscondities niet overeenkomen met de daadwerkelijke condities waaronder u uw arbeid verricht, dan kan dit gevolgen hebben voor de door u opgebouwde pensioen, en uit te betalen uitkeringen ingeval van ziekte en/of ontslag. Ook kunt u het niet eens zijn met een ontslag of opgelegde sanctie door uw werkgever, en wilt u hier graag beroep tegen aan tekenen. Of wellicht bent u het slachtoffer geworden van een arbeidsongeval en kan de werkgever voor dit ongeval aansprakelijk worden gesteld. Of bent u door ziekte arbeidsongeschikt geraakt en is uw verzoek tot de betreffende arbeidsongeschiktheid uitkering afgewezen. In geval u zich in een van deze situaties bevindt en graag uw recht wilt halen dan dient u te weten dat de arbeidswetgeving en sociale zekerheidswetgeving zeer strikte termijnen stelt aan het instellen van de verschillende acties en is het dus van belang dat de werknemer zo spoedig mogelijk handelt.

Voor de werkgevers is het op hun buurt weer van belang om zich aan de strikte formaliteitseisen te houden welke dienen te worden gerespecteerd bij het opleggen van sancties en eventuele ontslagen. Nu in geval deze formaliteitseisen niet worden nagekomen een ontslag of sanctie nietig kan worden verklaard, en kan dit ernstige economische gevolgen met zich meebrengen voor de werkgever. Ook is het zeer belangrijk dat werkgevers uitvoering geven aan alle veiligheidsmaatregelen waar zij zich aan dienen te houden volgens de op hun van toepassing zijnde regelgeving, om op die manier een civiele aansprakelijkheidstelling, een strafrechtelijke vervolging en een bestuursrechtelijke boete te voorkomen, in geval zich een arbeidsongeval heeft voorgedaan.

Heeft u juridische ondersteuning en vertegenwoordiging nodig bij zaken welke betrekking hebben op het arbeids- en sociale zekerheidsrecht, neem dan vrijblijvend CONTACT op met van de Velde Abogados.