Advocaat in Spanje voor alle juridische hulp

Vastgoed

Bent u geïnteresseerd in het aankopen van vastgoed in Spanje of onroerend goed in Spanje? Dan is het van belang dat u voordat u overgaat tot de daadwerkelijke aankoop, een aantal belangrijke punten nagaat, zodat u achteraf niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Hier is het van belang, dat u kennis neemt van de betreffende bouwverordeningen welke op het vastgoed van toepassing zijn, controleert of het onroerend goed vrij van lasten en schulden is, de verkoper bij is met de betalingen van de betreffende belastingen welke op het onroerend goed worden geheven, of de gehele constructie korrekt in het betreffende eigendomsregister en kadaster staat ingeschreven en er geen bestuursrechtelijke boeteprocedures betreffende illegale bouwaktiviteiten openstaan.

Het is raadzaam om voor het overgaan tot het ondertekenen van de notariële overdrachtakte, en betaling van de koopsom, of, voor het maken van een aanbetaling van de aankoopsom, een contract te ondertekenen waarin in detail de afspraken worden opgenomen. Zodat uw rechten als koper zo goed mogelijk beschermd worden in geval de verkoper in gebreke blijft bij het nakomen van zijn verplichtingen welke uit de koopovereenkomst voortvloeien.

Ook is het mogelijk dat u wellicht geïnteresseerd bent in het aankopen van terreinen in Spanje om een woning te laten bouwen, een bouwprojekt van meerdere woningen uit te voeren, of om wellicht een camping te starten. In deze situaties is het van belang dat u niet alleen een in uw ogen geschikt terrein voor uw doelstellingen vindt, maar tevens nagaat bij de betreffende bestuursrechtelijke instanties of volgens de van toepassing zijnde bouwverordeningen, het op die parcelen toegestaan is om te bouwen of een campingcomplex te starten.

Van de Velde Abogados biedt haar diensten aan aan kopers en verkopers van onroerend goed in Spanje. Onze diensten bestaan uit het verrichten van een vooronderzoek, waarin wij nagaan of het vastgoed vrij van lasten en schulden is, of de woning of parceel korrekt staat ingeschreven in het eigendomsregister, of er bestuursrechtelijke boeteprocedures voor illegale bouw zijn gestart tegen de verkopers, en wat de van toepassing zijnde gemeentelijke bouwverordeningen toestaan. Indien na dit vooronderzoek alles in orde blijkt te zijn, stellen wij de betreffende koopovereenkomst op, en staan wij onze cliënten bij in geval zij een hypotheek aan dienen te vragen voor de betaling van de koopsom. Wanneer alles voor de overdracht in gereedheid is gebracht zullen wij de notariële overdracht-akte opstellen en/of bestuderen zodat de inhoud hiervan overeenkomt met de daadwerkelijke overeengekomen afspraken. En in de slotfase dragen wij zorg voor het opstellen en indienen van de betreffende belastingaangifte, en inschrijving van de notariële overdracht-akte in het eigendomsregister en kadaster.

In geval u echter van onze diensten gebruik wilt maken om een koper of verkoper in gebreke te stellen betreffende zijn verplichtingen welke uit de verkoopovereenkomst voortvloeien zie dan het rechtsgebied contractenrecht.

Voor meer informatie over vastgoed in Spanje, neem vrijblijvend CONTACT op met van de Velde Abogados. Uw advocaat in Alicante, de Costa Blanca en de rest van Spanje!